Dystrybucja komponentów

Wiemy czego potrzebujesz na tym etapie i chcemy Ci to zapewnić! Po przygotowaniu projektu zgłoś się do nas, a my zaproponujemy działania, które rozwiążą Twój problem z ciągłością dostaw i zbyt dużymi kosztami.

Co z nami zyskasz? Zredukujesz koszty zakupów, ulepszysz zasięgi w obszarze finansów i sprzedaży, a nasza sieć IT wyszuka produkt, który odblokuje Twoją linię produkcyjną. Nasi eksperci zapewnią Ci wiele korzyści, bez marnowania czasu.

Z nami osiągniesz wszystko czego oczekujesz, bo w Ascom Electronic troszczymy się nie tylko o usługi, ale także o Twój komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wiemy, jakie rozwiązania musisz wprowadzić, aby zbliżyć się do sukcesu. Jesteś gotowy na indywidualną współpracę, która usprawni Twój biznes? Do dzieła!

Oferujemy usługi dla klientów, którzy:

  • Chcą zoptymalizować koszty zakupów
  • Szukają rozwiązań wzmacniających ich pozycję rynkową
  • Chcą polepszyć osiągi w obszarze finansów oraz sprzedaży
  • Są w sytuacji zatrzymania linii produkcyjnej – możemy znaleźć produkt w oparciu o naszą globalną platformę IT

Jesteśmy świadomi, że kluczowymi aspektami na drodze do sukcesu są częste optymalizacje kosztów i zachowanie ciągłości łańcucha dostaw. Wierzymy, że współpraca z nami jest przepełniona wzajemnym szacunkiem i indywidualnym podejściem, które prowadzi do budowania długotrwałych, mocnych relacji biznesowych.

distribution01.jpg
distribution02.jpg
distribution03.jpg

Warunki współpracy

Niniejsze warunki mają zastosowanie do sprzedaży produktów ("Produkty") i świadczenia usług ("Usługi") przez Ascom Electronic Poland Sp. z o.o ("Sprzedający"). Niniejsze warunki ("Warunki") mają pierwszeństwo przed warunkami Kupującego, w tym warunkami uzupełniającymi lub sprzecznymi oraz wszelkimi innymi warunkami Kupującego, które zostają odrzucone na podstawie niniejszych Warunków. Akceptacja Kupującego dotyczy jedynie niniejszych Warunków. Zarówno przystąpienie do realizacji przez Sprzedającego jak i dostawa nie będzie uznana za akceptację uzupełniających lub sprzecznych warunków Kupującego ani stanowiła akceptacji takich warunków. Odbiór przez Kupującego dostawy Produktów i/lub Usług będzie uznany za akceptację niniejszych Warunków.

1. Zamówienia: Wszystkie zamówienia złożone przez Kupującego podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez Sprzedającego. Kupujący nie może anulować zamówienia lub zmienić terminu jego realizacji bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i dokładnego przygotowania zamówienia i specyfikacji oraz do przekazania wszelkich istotnych informacji w wystarczającym czasie, tak aby Sprzedający mógł dostarczyć Produkty/Usługi. Sprzedający może wyłącznie według własnego uznania dokonać przydziału Produktów na rzecz swoich Klientów. Sprzedający może oznaczyć niektóre Produkty jako NCNR (nie podlegające anulowaniu, nie podlegające zwrotowi) lub C/S (dla określonego Klienta), a sprzedaż takich Produktów będzie podlegała szczególnym warunkom określonym w Umowie Sprzedającego dotyczącej Określonego Produktu, która będzie wiążąca i zastąpi wszelkie odmienne warunki określone w niniejszych Warunkach lub w innych dokumentach. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do specyfikacji dostarczonych Produktów i/lub Usług, które powinny spełniać obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa, wymogi ustawowe lub wynikające z przepisów UE, lub w przypadku, gdy Produkt ma być dostarczony zgodnie ze specyfikacją Produktu, które to zmiany nie będą miały istotnego wpływu na jakość lub wykonanie i nie będą wynikiem zmian specyfikacji producenta.
2. Ceny: (a) Ceny Produktów są podane na fakturze Sprzedającego dotyczącej danego Produktu. Cena za niedostarczony Produkt może być podwyższona w przypadku wzrostu kosztów Sprzedającego, zmiany warunków rynkowych lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego. O ile nie przewidziano inaczej, ceny pozostają obowiązujące jedynie w dniu wyceny, po którym to czasie Sprzedający może zmienić je bez uprzedzenia. (b) Wszystkie ceny będą podane z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpieczenia, ceł oraz wszystkich podatków, w tym m.in. podatku VAT, chyba że Sprzedający określi inne warunki na piśmie. Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia powyższych podatków, chyba że Sprzedający zawiadomi go pisemnie o zwolnieniu sprzedaży z takich podatków. Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia Sprzedającego i zwolnienia go z odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań podatkowych związanych ze sprzedażą, pobraniem lub potrąceniem podatków, w tym z tytułu kar i należnych w związku tym odsetek. W stosownych przypadkach koszty transportu i podatki będą wyszczególnione na fakturze Sprzedającego jako odrębne pozycje.
3. Płatności: (a) Zgodnie ze standardowymi warunkami płatności Sprzedającego termin zapłaty wynosi trzydzieści (30) dni od wystawienia faktury, chyba że Sprzedający określi inne warunki na piśmie. Sprzedający może wystawić fakturę za każdą dostawę, a poszczególne dostawy będą uznane za realizowane na podstawie odrębnych umów. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty wskazanej na fakturze Sprzedającego w pełnej wysokości bez żadnych potrąceń lub odliczeń. (b) Zapłata w terminie stanowi istotne postanowienie niniejszych Warunków. Od wszystkich opóźnionych płatności będą należne odsetki obliczane w trybie dziennym od dnia wymagalności do dnia zapłaty pełnej kwoty. Sprzedającemu przysługują odsetki według stopy w wysokości jednego procenta (1%) miesięcznie plus zwrot kosztów ściągnięcia długu (w tym uzasadnione honoraria z tytułu obsługi prawnej Sprzedającego i koszty sądowe) w celu uzyskania zapłaty pełnej należności za dostarczone Produkty/Usługi. (c) Poza ceną zakupu Produktu, Kupujący pokryje także Sprzedającemu koszty transportu z zakładu Sprzedającego do zakładu Kupującego, chyba że Sprzedający określi na piśmie inne warunki. Sprzedający dokona wyboru przewoźnika wobec braku wyraźnych instrukcji ze strony Kupującego. (d) Sprzedający zastrzega sobie prawo do ustalenia lub zmiany warunków kredytu lub płatności, w przypadku gdy jego zdaniem będzie to uzasadnione sytuacją finansową lub wykazem płatności Kupującego. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedający nie będzie zobowiązany do wykonania umowy lub podjęcia dodatkowych czynności na podstawie umowy o dostarczenie Produktów/Usług lub innej umowy zawartej z Kupującym; lub w przypadku, gdy Kupujący nie wykona któregokolwiek z zobowiązań wobec Sprzedającego lub nie zapłaci za dostarczone Produkty/Usługi, Sprzedający będzie mógł odstąpić od umowy, rozwiązać umowę o dostarczenie określonych Produktów/Usług lub wstrzymać jej wykonanie, niezależnie od zastosowania innych środków prawnych.
4. Dostawa: O ile Sprzedający nie określił pisemnie innych warunków, wszystkie dostawy będą wykonane na zasadzie loco fabryka (EXW) lub dostawy bez opłacenia cła (DDU) do uzgodnionego miejsca przeznaczenia (zgodnie z Incoterms 2000). Dostawa będzie uznana za zrealizowaną w całości, a ryzyko utraty lub szkody w Produktach przejdzie na Kupującego po ich dostarczeniu przewoźnikowi. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że terminy dostaw podane przez Sprzedającego są jedynie orientacyjne, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy lub brak realizacji z przyczyn od niego niezależnych, jak również, że przewoźnik nie będzie uznany za pośrednika działającego w imieniu Sprzedającego. W przypadku opóźnienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin dostawy zostanie przedłużony o okres, w jakim nie była możliwa realizacja dostawy w następstwie opóźnienia, a Sprzedający nie będzie podlegał żadnej odpowiedzialności lub karze z tego tytułu. Termin dostawy nie będzie stanowił istotnego postanowienia niniejszych Warunków. Jeżeli będzie miało miejsce zaginięcie Produktów w okresie sprawowania nad nimi pieczy przez przewoźnika, przyjmuje się, że w takim przypadku Sprzedający wykonał zobowiązanie w całości. W przypadku, gdy Produkty i/lub Usługi mają być dostarczane partiami, każda dostawa będzie zrealizowana na podstawie odrębnej umowy, a niezrealizowanie przez Sprzedającego dostawy jednej lub większej liczby partii na podstawie niniejszych Warunków lub roszczenie Kupującego dotyczące dostawy którejkolwiek partii nie będzie stanowiło dla Kupującego podstawy do odmówienia przyjęcia przyszłych dostaw. Tytuł własności Produktu nie przejdzie na Kupującego do czasu odbioru przez Sprzedającego całkowitej zapłaty ceny. Do tego czasu Kupujący będzie przechowywał Produkty działając w charakterze powiernika lub zarządcy i depozytariusza, a Produkty będą składowane oddzielnie od pozostałych towarów należących do Kupującego lub osób trzecich. Produkty będą we właściwy sposób przechowywane, zabezpieczone, ubezpieczone i oznaczone przez Kupującego jako własność Sprzedającego. Sprzedający będzie uprawniony do odsprzedaży lub wykorzystania tych Produktów w ramach zwykle prowadzonej przez niego działalności. Do czasu przejścia tytułu własności Produktu na Kupującego Sprzedający może zażądać od Kupującego zwrotu Produktu, a w przypadku gdy Kupujący nie zastosuje się bezzwłocznie do tego żądania, Sprzedający może wejść na teren zakładu Kupującego w celu odzyskania Produktów. Kupujący zabezpieczy Sprzedającego i zwolni go z odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z odzyskaniem Produktów. Kupujący nie ustanowi zastawu ani innego obciążenia na Produktach pozostających własnością Sprzedającego tytułem zabezpieczenia zadłużenia, a jeżeli ustanowi takie obciążenie lub zastaw, wszelkie kwoty należne Sprzedającemu od Kupującego staną się natychmiast wymagalne. Kupujący zobowiązuje się do podejmowania czynności oraz sporządzania i przekazywania wszelkich dokumentów (w tym m.in. sprawozdań finansowych), których w uzasadnionych okolicznościach może okresowo zażądać Sprzedający w celu przeniesienia, opracowania, uregulowania, utrzymania, zabezpieczenia i wyegzekwowania postanowień niniejszego punktu 4.
5. Przyjęcie/zwroty: Dostawy będą uznane za przyjęte przez Kupującego po dokonaniu ich odbioru w zakładzie Kupującego. Kupujący przeprowadzi wszelkie kontrole i badania uznane przez niego za niezbędne w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie później niż w terminie siedmiu dni od daty dostawy. Wszelkie różnice w ilości dostawy wymagają zgłoszenia do Sprzedającego w terminie siedmiu (7) dni od przyjęcia Produktów. W przypadku dostawy zawierającej większą niż zamówiona ilość Produktów, Kupujący może według własnego wyboru zwrócić Produkty Sprzedającemu na jego koszt lub zatrzymać nadwyżkę Produktów (pod warunkiem skorygowania ceny podanej w fakturze w celu uwzględnienia pozycji stanowiących nadwyżkę). Wszelkie zwroty Produktów powinny być dokonane z uwzględnieniem zasad i trybów określonych w Upoważnieniu Sprzedającego do Zwrotu Towaru oraz obowiązujących opłat za ponowne uzupełnienie zapasów. Kupujący może uzyskać szczegółowe informacje w związku z powyższym po złożeniu wniosku. Produkty powinny być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i spełniać w minimalnym przynajmniej zakresie wymogi dotyczące jakości opakowania (MPQ).
6. Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności:(a) Sprzedający zapewnia Kupującego, że w momencie dostawy Produkty będą spełniały wymogi określone w obowiązujących specyfikacjach Produktu wydanych przez producenta określonych Produktów. Sprzedający gwarantuje, że o ile będzie to uzasadnione, w miarę możliwości dokona cesji na Kupującego praw wynikających z wszelkich nadających się do przekazania gwarancji producenta Produktów (w każdym przypadku z zastrzeżeniem warunków, postanowień i ograniczeń określonych w takiej gwarancji) oraz wszelkich innych praw, które Sprzedający może wyegzekwować od producenta. Środki prawne przysługujące Kupującemu w związku z roszczeniem dotyczącym wad Produktów lub ich niezgodności z umową o dostarczenie lub wyraźnym opisem, oświadczeniem, zapewnieniem, warunkiem lub gwarancją wynikającą z przepisów prawa, lub jakimkolwiek innym roszczeniem dotyczącym Produktów lub wykonawstwa, będą w każdym przypadku ograniczały się do gwarancji producenta, o której mowa powyżej, a Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu wypłaty odszkodowania, wynagrodzenia poniesionych strat, wydatków, kosztów, wszelkiego rodzaju szkód, niezależnie od tego czy są one bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, a wszelkie inne środki prawne przysługujące na mocy prawa są niniejszym wyłączone (za wyjątkiem sytuacji, gdy na powyższe wyłączenie nie zezwala obowiązujące w tym zakresie prawo). KUPUJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY DO ŻĄDANIA KOPII WSZELKICH ODNOŚNYCH GWARANCJI PRODUCENTA; UZNAJE SIĘ, ŻE KUPUJĄCY AKCEPTUJE WARUNKI POWYŻSZYCH GWARANCJI W MOMENCIE PRZYJĘCIA DOSTAWY PRODUKTÓW. (b) W przypadku niezgodności Produktów lub Usług, naruszenia warunków gwarancji lub warunku dotyczącego jakości, przydatności do celu, wartości handlowej lub zdatności Produktów lub Usług, Sprzedający jest wyłącznie zobowiązany do naprawy lub wymiany Produktu według własnego uznania w przypadku stwierdzenia wady Produktu, lub ponownego wykonania Usług, względnie do zwrotu Kupującemu lub uznania jego rachunku kwotą ceny zapłaconej za dane Produkty lub Usługi. (c) POWYŻSZE GWARANCJE SĄ WYŁĄCZNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI; SPRZEDAJĄCY NIE PRZYZNAJE I WYŁĄCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE I WARUNKI (WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE NA PODSTAWIE PRAWA ZAWARTEGO W USTAWACH, PRAWA ZWYCZAJOWEGO LUB INNYCH PRZEPISÓW PRAWA) WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZAKAZU NARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ WAD UKRYTYCH (oraz z zastrzeżeniem postanowień określonych w następnych punktach 6(d) do (k). (d) W przypadku, gdy Produkty i/lub Usługi mają być sprzedane na podstawie umowy z udziałem konsumenta w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego, NINIEJSZE WARUNKI NIE BĘDĄ MIAŁY WPŁYWU NA USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA. (e) Produkty wymienione są objęte tą samą gwarancją. Wszelkie Produkty naprawione lub objęte serwisem przez Sprzedającego podlegają warunkom gwarancji określonym w punkcie 6 na jeden z poniższych okresów, który zakończy się później: pozostały okres ważności gwarancji albo dziewięćdziesiąt (90) dni od zwrotu Produktów Kupującemu (na podstawie daty realizacji naprawy lub wykonania innej uzgodnionej usługi). 

(f) Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do Produktów, które były nieprawidłowo używane, zostały poddane nieprawidłowemu testowaniu, montażowi, lub z którymi obchodzono się w niewłaściwy sposób lub były obsługiwane niezgodnie z aktualną instrukcją w zakresie instalacji, konserwacji lub funkcjonowania, lub niezgodnie z normami branżowymi dotyczącymi użycia dozwolonego zasilania wejściowego. (g) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, praw do wzorów lub patentów, które to naruszenia mogą ewentualnie mieć miejsce w następstwie sprzedaży Produktów Kupującemu. Kupującemu z tytułu naruszenia autorskiego, patentowego lub do wzoru będą przysługiwały wyłącznie środki prawne lub roszczenia wobec producenta Produktów. Kupujący nie będzie miał prawa do zastosowania środka prawnego lub zgłoszenia roszczenia przeciwko Sprzedającemu lub producentowi, jeżeli naruszenie będzie wynikiem, lub podstawą do niego będzie: (i) zachowanie zgodności przez Sprzedającego lub producenta z określonymi wymogami Kupującego, które różnią się od standardowych specyfikacji producenta określonych dla Produktu, (ii) modyfikacja lub zmiana dokonana w Produkcie, za wyjątkiem zmian lub modyfikacji dokonanych przez producenta; lub (iii) połączenie Produktu z innymi elementami nie dostarczonymi lub wytworzonymi przez producenta lub Sprzedającego. (h) Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ PUNKTU 6(j) PONIŻEJ, SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ (CHYBA ŻE NIEZGODNYCH Z PRAWDĄ) LUB NA PODSTAWIE DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WARUNKU LUB OBOWIĄZKU ZGODNIE Z PRAWEM ZWYCZAJOWYM LUB NA PODSTAWIE WYRAŹNIE OKREŚLONEGO WARUNKU UMOWY, ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ, USZKODZENIE LUB STRATĘ NADZWYCZAJNĄ, SZCZEGÓLNĄ, POŚREDNIĄ LUB WTÓRNĄ (W TYM STRATĘ ZYSKÓW, OBROTÓW, DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, RENOMY SPÓŁKI LUB INNEGO RODZAJU STRATĘ), KOSZTY, WYDATKI LUB INNE ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE (WYNIKAJĄCE Z NIEDBALSTWA SPRZEDAJĄCEGO, JEGO PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI LUB NA INNEJ PODSTAWIE), KTÓRE DOTYCZĄ, LUB MAJĄ ZWIĄZEK Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW I/LUB USŁUG LUB ICH WYKORZYSTANIEM LUB ODSPRZEDAŻĄ PRZEZ KUPUJĄCEGO ORAZ, (i) CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY WARTOŚCI CENY PRODUKTÓW I/LUB USŁUG BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO (j) Z TYM ZASTRZEŻENIEM, IŻ ŻADNE POSTANOWIENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH NIE BĘDĄ OZNACZAŁY I NIE BĘDĄ INTERPRETOWANE JAKO SKUTKUJĄCE WYŁĄCZENIEM LUB OGRANICZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAJĄCEGO Z POWODU ŚMIERCI LUB USZKODZENIA CIAŁA WYNIKAJĄCEGO Z NIEDBALSTWA SPRZEDAJĄCEGO, JEGO PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI (k) W przypadku podjęcia przez Kupującego zamiaru zgłoszenia roszczenia na podstawie powyższych gwarancji, Kupujący winien zawiadomić Sprzedającego w terminie siedmiu dni od ujawnienia wady, i w żadnym wypadku nie później niż w terminie trzech miesięcy od dostawy określonych Produktów, w innym razie Kupujący odstępuje od swoich praw, a Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu domniemanej wady. Powyższe gwarancje nie mogą być przeniesione, a Sprzedający nie może przyjąć zwrotów objętych gwarancją bezpośrednio lub pośrednio od własnych odbiorców Kupującego lub użytkownika Produktów. Niniejsze Warunki nie przewidują, aby Sprzedającego oraz odbiorców Kupującego łączył stosunek umowny.

7. Kontrola eksportowa / Wykorzystanie Produktów: Kupujący zaświadcza, że będzie odbiorcą Produktów dostarczonych przez Sprzedającego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że do Produktów mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące kontroli eksportu i importu oraz inne regulacje w różnych krajach (i w szczególności są/mogą być obowiązujące przepisy z późniejszymi zmianami, dotyczące kontroli eksportu w Polsce, państwach UE i/lub USA). Kupujący zobowiązuje się, że Produkty/Usługi nie będą wykorzystywane w celach związanych z bronią chemiczną, biologiczną lub jądrową lub z pociskami zdolnymi do wystrzelenia takiej broni lub w celu wspierania działalności terrorystycznej lub w jakimkolwiek innym celu militarnym, a także nie będzie miała miejsca odsprzedaż Produktów/Usług w przypadku posiadania informacji o ich przeznaczeniu na powyższe cele, lub istnienia podejrzenia odnośnie takiego przeznaczenia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich ustaw i innych regulacji określających przywóz Produktów i/lub Usług do kraju przeznaczenia oraz za należne z tego tytułu opłaty celne. Kupujący zobowiązuje się, że nie sprzeda, odsprzeda, reeksportuje lub dokona wysyłki lub w inny sposób bezpośrednio lub pośrednio nie zmieni przeznaczenia żadnego Produktu dostarczonego przez Sprzedającego, a ponadto zobowiązuje się, że będzie ściśle przestrzegał wszystkich przepisów prawa dotyczących eksportu do Polski, państw UE i USA i przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na eksport lub reeksport w przypadku istnienia takiego wymogu. Sprzedający w ramach prowadzonej przez niego zwykle działalności dystrybuuje Produkty zakupione od producenta i nie dokonuje żadnych zmian do momentu sprzedaży Kupującemu. Sprzedający, o ile jest to możliwe, sprzedaje Produkty zachowując opakowanie producenta w stanie nienaruszonym. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w każdym przypadku jest mu znane pochodzenie Produktów, a wszystkie zamówienia Kupujący składa zgodnie z taką wiedzą i na swoje określone zapotrzebowanie. Przy wyborze i zamawianiu Produktów Kupujący zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał własne umiejętności i ocenę. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedane przez Sprzedającego nie zostały zaprojektowane przez producenta do wykorzystywania w celu podtrzymania życia, utrzymania przy życiu lub do zastosowania nuklearnego lub w urządzeniach lub elementach i obiektach przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby chirurgicznie dokonywanych implantów lub do innych zastosowań lub w innych produktach, w którym to przypadku awaria może spowodować uszkodzenie ciała, zgon lub katastrofalną w skutkach szkodę w mieniu. Jeżeli Kupujący będzie sprzedawał lub używał Produktów do powyższych zastosowań, lub naruszy zobowiązania wynikające z ograniczeń dotyczących eksportu, stosowania produktu lub nieprawidłowego korzystania z Produktów w sposób określony w punkcie 6(f) powyżej, Kupujący zobowiązuje się, że będzie wykonywał takie działania wyłącznie na własne ryzyko, i nieodwołalnie zobowiązuje się do zabezpieczenia Sprzedającego i jego dostawców/producentów z tytułu wszelkich szkód powstałych na skutek opisanej powyżej sprzedaży, zastosowania lub nieprawidłowego wykorzystania, w tym do pokrycia uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej Sprzedającego.

8. Pomoc lub doradztwo techniczne: Wszelka pomoc lub doradztwo techniczne zapewniane przez Sprzedającego w zakresie używania Produktów lub Usług lub związane z dokonywaniem zakupu przez Kupującego jest bezpłatne i ma stanowić udogodnienie dla Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udzielonej porady lub pomocy technicznej lub za korzystanie z niej przez Kupującego, a także żadne oświadczenie przedstawicieli Sprzedającego w związku z Produktami lub Usługami nie będzie stanowiło wyraźnego lub dorozumianego oświadczenia lub gwarancji. Pracownicy lub agenci Sprzedającego nie są upoważnieni do składania oświadczeń dotyczących Produktów lub Usług, chyba że ich uprawnienia będą potwierdzone przez Sprzedającego w pisemnej informacji podpisanej przez Sprzedającego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie będzie korzystał z Produktów lub Usług na podstawie niepotwierdzonych oświadczeń. Wszelkie błędy drukarskie lub inne błędy lub pominięcia w materiałach informacyjnych dotyczących sprzedaży, w informacjach dotyczących cen, fakturach, cennikach, cytowanych wypowiedziach podlegają korekcie bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności ze strony Sprzedającego.

9. Obowiązujące prawo: Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie interpretowana. Strony zobowiązują się do przekazywania sporów do rozstrzygnięcia przez sądy polskie, za wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedający może wszcząć postępowanie w sądach właściwych ze względu na siedzibę Kupującego.

10. Siła wyższa: Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli będzie niezdolny do zapewnienia dostatecznej ilości Produktów lub dostawy Produktów lub świadczenia Usług z przyczyn od niego niezależnych, włączając w to m.in. działanie siły wyższej, klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane działaniem człowieka, bunty, zamieszki, strajki, opóźnienia przewoźnika lub brak Produktu, które to okoliczności będą uznane za działanie siły wyższej stanowiące podstawę do zwolnienia Sprzedającego z wykonania zobowiązań oraz wyłączenia środków prawnych w związku z ich niewykonaniem. W przypadku wystąpienia siły wyższej, termin na wykonanie zobowiązań przez Sprzedającego zostanie przedłużony o okres, w jakim nie było możliwe wykonanie zobowiązań na skutek działania siły wyższej, a Sprzedający nie będzie podlegał z tego tytułu żadnej odpowiedzialności lub karze. Sprzedający może według własnego uznania odstąpić od umowy, rozwiązać umowę o dostarczenie określonych Produktów/Usług lub zawiesić jej wykonanie, lub zmienić jej warunki, zawiadamiając odpowiednio Kupującego, bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności lub kary.

11. Brak zrzeczenia się uprawnień: Niepodjęcie działania lub niewyegzekwowanie w rygorystyczny sposób przez jedną ze stron niniejszych Warunków lub jednego z warunków lub praw określonych w zawartej przez strony umowie nie będzie interpretowane jako odstąpienie od takiego warunku lub prawa, a także przyjęcie zamówienia zakupu przez Sprzedającego nie będzie uznane za przyjęcie określonych w nim warunków.

12. Poufność: O ile strony nie uzgodnią inaczej, Kupujący nie powinien kontaktować się z klientami lub dostawcami Sprzedającego w związku z Produktami lub Usługami zakupionymi od Sprzedającego, a także nie może ujawnić osobom trzecim warunków umowy zawartej przez strony.

13. Niewypłacalność: Niniejszy punkt będzie miał zastosowanie w przypadku gdy: (a) Kupujący zawrze dobrowolny układ z wierzycielami lub (jeżeli jest osobą fizyczną lub przedsiębiorstwem) będzie w upadłości, lub (jeżeli jest spółką) w stosunku do niego zostanie wydany nakaz o ustanowieniu administratora lub przejdzie w stan likwidacji (z wyłączeniem przypadku, gdy powyższe ma na celu połączenie lub restrukturyzację); lub (b) wierzyciel przejmuje w posiadanie majątek lub niektóre składniki majątkowe Kupującego lub zostanie ustanowiony administrator lub inny zarządca takiego majątku lub składników majątkowych; lub (c) Kupujący zaprzestanie lub pojawi się ryzyko, że zaprzestanie prowadzenia działalności; lub (d) Sprzedający będzie obawiał się, że którykolwiek z wyżej przedstawionych przypadków może mieć miejsce w związku z Kupującym, o czym odpowiednio go poinformuje. Jeżeli niniejszy punkt będzie miał zastosowanie, niezależnie od innych praw i środków prawnych przysługujących Sprzedającemu, będzie on uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy lub wstrzymania kolejnych dostaw bez ponoszenia wobec Kupującego z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, a w przypadku, gdy Produkty lub Usługi zostały dostarczone, lecz Sprzedający nie otrzymał za nie zapłaty, cena stanie się natychmiast wymagalna i należna od Kupującego niezależnie od innych odmiennych uzgodnień.

14. Całość umowy: Niniejsze Warunki oraz dane dotyczące ceny, ilości i szczegółowe informacje o Produkcie zawarte w fakturze wystawionej przez Sprzedającego dotyczącej określonych Produktów/Usług stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie dostawy takich Produktów lub Usług, a Kupujący nie może odstąpić od wykonania niniejszej umowy lub wypowiedzieć jej, chyba, że określone w Warunkach postanowienia przewidują inaczej. Postanowienia całości umowy zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne cenniki, umowy, uzgodnienia i porozumienia stron w zakresie treści umowy. Sprzedający może zmienić niniejsze Warunki na podstawie pisemnego zawiadomienia przekazanego Kupującemu. Jeżeli którekolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach będzie uznane za nieważne lub niewykonalne przez właściwy sąd, będzie ono traktowane jako postanowienie możliwe do uchylenia i nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną całkowicie w mocy. Kupujący nie dokona cesji lub innego przeniesienia żadnego z praw lub obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy nim i Sprzedającym, chyba, że Sprzedający dokona innych uzgodnień w formie pisemnej.

Szukasz części?

Wypełnij nasz formularz wyceny. Zrobimy co w naszej mocy, by odpowiedzieć Ci jak najszybciej.
Zapytaj o wycenę